INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพิจารณากรณีผ่าตัดขากรรไกรชัดเจน โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม” โดย ทพญ.ณัฐกฤตา ชัยประสิทธิกุล

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพิจารณากรณีผ่าตัดขากรรไกรชัดเจน โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม” โดย ทพญ.ณัฐกฤตา ชัยประสิทธิกุล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา