เว็บไซต์เก่า

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความชุกของการเปลี่ยนแปลงการรับรสในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานในจังหวัดนครปฐม” โดย ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความชุกของการเปลี่ยนแปลงการรับรสในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานในจังหวัดนครปฐม” โดย ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา