INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญ คณาจารย์ / นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุดด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ” (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU)

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญ คณาจารย์ / นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุดด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ” (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU)

สำนักงานการวิจัย