เว็บไซต์เก่า

มหิดลลงพื้นที่ชุมชนคัดกรองมะเร็งช่องปาก ผลักดันนโยบายทันตสาธารณสุขของชาติ

มหิดลลงพื้นที่ชุมชนคัดกรองมะเร็งช่องปาก ผลักดันนโยบายทันตสาธารณสุขของชาติ

ขอขอบคุณ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล