INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาพกิจกรรม แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน

ภาพกิจกรรม แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน

แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลและสมาคมศิษย์เก่า

จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เส้นทาง คณะทันตแพทยศาสตร์-ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรม แรลลี่การกุศล “รักฟัน ปันน้ำใจ” ชิงถ้วยประทาน เพิ่มเติม