เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจะบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจะบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย