เว็บไซต์เก่า

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจะบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจะบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย