INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดให้บริการทางทันตกรรม ทั้งระบบการเรียนการสอน และระบบค่าตอบแทน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดให้บริการทางทันตกรรม ทั้งระบบการเรียนการสอน และระบบค่าตอบแทน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล