INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”