เว็บไซต์เก่า

บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564