เว็บไซต์เก่า

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรม ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรม ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล