เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย