เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี อ. นพ. ทพ.นิษณ์ โอกูม่า ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดี อ. นพ. ทพ.นิษณ์ โอกูม่า ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562