เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ห้อง ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการความปลอดภัยตามมาตรฐาน “ESPReL” จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ห้อง ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการความปลอดภัยตามมาตรฐาน “ESPReL” จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2567