เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (วนอ.) สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขทะเบียน 1338/64 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐาน ISO/IEC 170205 : 2017 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (วนอ.) สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขทะเบียน 1338/64 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐาน ISO/IEC 170205 : 2017 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย