เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ) ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 โดยจะมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบริการ) ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 โดยจะมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน กรุงเทพฯ