เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา และทีมงานผู้ร่วมวิจัย ผู้ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง 26 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา และทีมงานผู้ร่วมวิจัย ผู้ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง 26 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย