เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี รศ. ทพญ.นาฎยา วงษ์ปาน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ขอแสดงความยินดี รศ. ทพญ.นาฎยา วงษ์ปาน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ