เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวัชราภรณ์ คูผาสุข ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวัชราภรณ์ คูผาสุข ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ