เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร. ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร. ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข