เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นางสาวพิมลพรรณ ตัวงาม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการวิเคราะห์ต้นทุน

ขอแสดงความยินดี นางสาวพิมลพรรณ ตัวงาม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการวิเคราะห์ต้นทุน