เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2)

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework หรือ UKPSF และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 (MUPSF ระดับ 2)