เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป