เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ณ งานประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ครั้งที่ 1/2565

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ณ งานประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล