INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ณ งานประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ครั้งที่ 1/2565

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ณ งานประชุมสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล