เว็บไซต์เก่า

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์