INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจำคณะฯ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ / ผู้ควบคุมคลินิก / ผู้จัดการคลินิก / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าคลินิก เข้าร่วมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจำคณะฯ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ / ผู้ควบคุมคลินิก / ผู้จัดการคลินิก / หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย / หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าคลินิก เข้าร่วมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานแผนและงบประมาณ