เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการคลินิก หัวหน้าคลินิก และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรม การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารคลังวัสดุ

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการคลินิก หัวหน้าคลินิก และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรม การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารคลังวัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยตรวจสอบภายใน