เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ใช้สิทธิรับรองผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ใช้สิทธิรับรองผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล