INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ รูปแบบออนไลน์ ในงานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ รูปแบบออนไลน์ ในงานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารคุณภาพ ชั้น 11 โทร 7610 – 12