INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา