INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมิน ระบบรายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (KPI Online System) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ทีมงานสามารถพัฒนาระบบฯให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมิน ระบบรายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (KPI Online System) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ทีมงานสามารถพัฒนาระบบฯให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม : งานบริหารคุณภาพ 02-200-7610