INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ แบบออนไลน์”

ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ แบบออนไลน์”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภามหาวิทยาลัยมหิดล