เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Basic Technique of Confocal Laser Scanning Confocal Microscopy (กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมระบบส่องกราดแสงเลเซอร์)

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Basic Technique of Confocal Laser Scanning Confocal Microscopy (กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมระบบส่องกราดแสงเลเซอร์)