เว็บไซต์เก่า

ขอความร่วมมือ บุคลากรสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสำรวจ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความร่วมมือ บุคลากรสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสำรวจ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยตรวจสอบภายใน