เว็บไซต์เก่า

การอบรม เรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัยและการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

การอบรม เรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัยและการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting