เว็บไซต์เก่า

การสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการวิเคราะห์ฟันชุดผสมในคนไทย โดยใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่” โดย ทพญ.ธีรดา มุ่งทวีพงษา

การสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการวิเคราะห์ฟันชุดผสมในคนไทย โดยใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่” โดย ทพญ.ธีรดา มุ่งทวีพงษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา