เว็บไซต์เก่า

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฯ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์วิชญ กาญจนะวสิต ผู้อำนวยหลักสูตรฯ ได้แนะนำหลักสูตรและสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินคุณภาพสถาบัน และอภิปรายซักถาม

จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ และตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน พร้อมประชุมสรุปผล และแจ้งผลการประเมิน ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา