เว็บไซต์เก่า

การแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก

อัตรค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

REDUCE คือ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ

แนวทางการรับบริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษา กรณีเกิดการเจ็บป่วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุณาสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าในพื้นที่โรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านที่มารับบริการ

1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการปรับอัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

การแปรงฟันให้ถูกวิธี สำหรับผู้ใหญ่

ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท รับผ้าห่ม Collection DTMU Molar Land จำนวน 1 ผืน ‌

ร่วมบริจาคเงิน 1,200 บาท รับผ้าคลุมไหล่ Collection DTMU Molar Land จำนวน 1 ผืน