เว็บไซต์เก่า

Congratulations Dr. Sangsan Noppadolmongkol Master of Science in Orthodontics, Mahidol University Faculty of Dentistry On winning Oral Presentation Award from the presentation titled Autogenous tooth transplantation (ATT) in unilateral complete cleft lip and palate at the 16th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association 2023

Congratulations Lecturer Sukkarn Themkumkwun Department of Oral and Maxillofacial Surgery On winning “Oral Presentation Award” from the presentation titled “The utilization of three-dimensional virtual surgical planning in alveolar cleft size measurement: technical note and case report” at the 16th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association 2023

ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 99) ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยอาจารย์ทันตแพทย์ จิรายุทธ สนทา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ในสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework)

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework)