เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ปิยดา แก้วเขียว อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสได้รับการรับรอง สมรรถนะอาจารย์ระดับที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ Thailand-PSF (Thailand Professional Standards Framework) จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 ปี [ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 – 26 กุมภาพันธ์ 2570 ] นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับหนังสือ รับรองการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2566 ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

ขอร่วมแสดงความยินดี นายพีรพงษ์ ตัวงาม นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ) สำนักงานการวิจัย ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพหรือสนับสนุนทั่วไป ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงรชยา จินตวลากร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี นางสาวกนกศรี มินโมหา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ผู้ชำนาญงานพิเศษ สาขารังสีทันตกรรม