เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เสนอผลงานวิจัย และประกวดผลงานวิจัย Mahidol Dental Research Day 2024

MICRO-XRF ทฤษฎีการประยุกต์ใช้ทางทันตวัสดุ

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Responsible Conduct of Research (RCR) ของโปรแกรม CITI : Collaborative Institutional Training Initiative

เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย: Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 9-10 (รุ่นสุดท้ายในปีงบประมาณ 2567)

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งแบบเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Flow Cytometry Techniques and Sorter

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Laser scanning Confocal Microscopy

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญ คณาจารย์ / นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุดด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ” (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566