เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจส่งแบบเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Flow Cytometry Techniques and Sorter

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Laser scanning Confocal Microscopy

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญ คณาจารย์ / นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุดด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ” (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย Raman Confocal Microscope (สำหรับการวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์และโมเลกุล)

Mahidol Dental Research Day 2022 (MDRD 2022) การนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation

การประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัย Mahidol Dental Research Day 2022 (MDRD 2022)