เว็บไซต์เก่า

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ห้อง ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการความปลอดภัยตามมาตรฐาน “ESPReL” จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (วนอ.) สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขทะเบียน 1338/64 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐาน ISO/IEC 170205 : 2017 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดี นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการวิจัย