INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ห้อง ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการความปลอดภัยตามมาตรฐาน “ESPReL” จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดี ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก (วนอ.) สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขทะเบียน 1338/64 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐาน ISO/IEC 170205 : 2017 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดี นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการวิจัย