เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอาจารย์

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท-เอก และเฉพาะทาง สาขาวิชา Oral Biology and Periodontology
ณ The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ : Cell culture, Tissue engineering (3-dimensional tissue culture)
Dental implant-soft tissue interface, Periodontal regeneration

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : wichurat.sak@mahidol.ac.th