เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ดร.ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอาจารย์

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท-เอก และเฉพาะทาง สาขาวิชา Oral Biology and Periodontology
ณ The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ : Cell culture, Tissue engineering (3-dimensional tissue culture)
Dental implant-soft tissue interface, Periodontal regeneration

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : wichurat.sak@mahidol.ac.th