เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิก ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

วท.บ., ท.บ.,
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
วท.ม. (การแพทย์คลินิก),
ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก),
อ.ท. (ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา , ทันตกรรมรากเทียม (คงสภาพ)

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : vasria@hotmail.com