เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),
ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา),
M.D.Sc. (Orthodontics),
Diplomate Australian Board of Orthodontics ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน การประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรม (สาขาทันตกรรมจัดฟัน)

E-mail : msomchai@rocketmail.com