เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพ.สมบุญ ดวงอุดมเดชา

อาจารย์พิเศษ

DDS,Grad Dip Clin Sci (Endod.) PhD (Sheffield)

E-mail address : sombhun.dou@mahidol.ac.th