เว็บไซต์เก่า

คุณเพชรา ภูวิภานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ. 2533 ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสวนดุสิต

 

E-mail : petchara07new@gmail.com