เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย

ทบ.,
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)

E-mail : puay44@yahoo.com