เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– พ.ศ. 2562 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 2

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825

EMAIL : Nanthiphorn.pon@mahidol.ac.th