เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.กมลทิพย์ ส่งตระกูล

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 18

EMAIL : kamolthip.son@mahidol.ac.th