เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

วท.บ., ท.บ.,
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
อ.ท. (ปริทันตวิทยา)
B.Sc., D.D.S.,
Grad. Dip. in Clin. Sc. (Periodontics),
Dip. Thai Board of Periodontology

ความเชี่ยวชาญ : สมุนไพรไทย

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : julalux.kas@mahidol.ac.th