เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2540
– ป.บัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2544
– ปริญญาเอก Ph.D. (Dental Science) the University of Melbourne, Australia ปี พ.ศ. 2552
– ป.บัณฑิตขั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2557

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 12

EMAIL : danuchit.ban@mahidol.ac.th